STADGAR

STADGAR FÖR KROPPEFJÄLL ÄLGSKÖTSELOMRÅDE DALSLAND

Antagna 1996-02-28 och gällande för de jaktlag/jakträttshavare som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.
Reviderade 2019-08-29

Kroppefjäll älgskötselområde bildades 1996

§ 1 Namn
Älgskötselområdets namn skall vara Kroppefjäll älgskötselområde.

§ 2 Beslutande
Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsmöte, extra älgmöte och styrelsen.

§ 3 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stigen, Färgelanda kommun

§ 4 Verksamhet o räkenskapsperiod
Älgskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1/7 – 31/6

§ 5 Ändamål
Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade älgskötselplanen.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte skall hållas årligen under augusti månad och består av ombud från de anslutna jaktlagen. Motioner skall vara inkomna senast 1 juni.
Kallelse till årsmöte och extra älgmöte och handlingar sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet, genom skrivelse till företrädarna för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet.
Varje jaktlag äger en röst för varje påbörjat 100-tal hektar mark som jaktlaget disponerar inom älgskötselområdet. Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid årsmötet med yttrande- och förslagsrätt. Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark, men som inte är jakträttshavare, har rätt att närvara vid årsmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älgskötselplan.
Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgjorts frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.
Extra älgmöte hålles om styrelsen finner det nödvändigt eller en majoritet av de i älgskötselområdet ingående röstandelarna begär det hos styrelsen Extra älgmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.
På dagordningen för ordinarie årsmöte skall förekomma

• Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
• Justering av röstlängd.
• Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
• Fastställande av dagordning.
• Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
• Revisorernas berättelse.
• Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Beslut om antal ledamöter i styrelsen
• Val av ordförande för älgskötselområdet.
• Val av ledamöter i styrelsen.
• Val av två revisorer och två suppleanter.
• Val av valberedning
• Beslut om avgifter till älgskötselområdet.
• Information om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdens omfattning.
• Information om älgskötselplan.
• Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen.
• Fastställande av reservkvot som styrelsen kan disponera vid behov.
• Frågor rörande eventuell skyddsjakt.
• Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar, skadeförebyggande åtgärder. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder.
• Övriga frågor

§7. Styrelsens åliggande med mera
När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet inom ramen för av årsmötet beslutad verksamhetsplan. Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för sin förvaltning.
Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet.
Ordföranden väljs för en tid av ett år.
Antalet av årsmötet valda ledamöter skall vara ordförande + minst 7 ledamöter
varav 3 väljs för en mandatperiod om 2 år växelvis.
Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/medlem i jaktlag inom älgskötselområdet.
Person från valberedningen ej valbar.
Styrelsen är beslutsför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna viceordförande, sekreterare samt kassör.
Det åligger även styrelsen
Att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning,
Att följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom området,
Att före varje årsmöte upprätta och inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten, (principer)
Att till årsmötet avge information över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet,
Att till årsmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder,
Att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter,
Att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter,
Att svara för älgobs inventeringen,
Att lämna förslag till verksamhetsplan
Att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka årsmöte kan fatta beslut.

§ 8 Samjakt
Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktlag. Vid sådan samjakt fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt de kommit överens om.
Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för älgskötselområdet skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget (se jaktkungörelsen).
Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om möjligt senast den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla fastighetsförteckning aktuell.
Naturvårdsverkets allmänna råd avseende rätten till fälld älg.
Jaktledarna skall rapportera kön, vikt och käkar till styrelsen på det sätt som bestäms på årsmötet.
Avgiften för fälld älg skall inbetalas till styrelsen på det sätt som bestäms på årsmötet.
Det åvilar jaktledarna att överlämna älgobsrapport på det sätt som bestäms på årsmötet.

§ 9 Felskjutning
Felskjutning eller överskjutning regleras vid kommande års tilldelning, trofé insamlas och hanteras av styrelsen.

§ 10 Utträde
Jaktlag som önskar utträda ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31 december.

§ 11 Anslutning
Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den 31december året före det året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 12 Uteslutning
Årsmöte får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av årsmötet fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.

§ 13 Ekonomi
För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området skall jaktlagen erlägga avgift, som bestäms av årsmötet.

§14 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av 2 på varandra följande årsmöte eller extra älgmöte. Beslut om ändring är giltigt endast om det erhållit minst hälften av antalet vid årsmöte avgivna röster.

§ 15 Upplösning
Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av 2 på varandra följande årsmöte eller extra älgmöte. Om älgskötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut, krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antal möte avgivna röster, eller på grund av att så många jaktlag utträtt ur området så det inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde, skall med behållna tillgångar förfaras på sätt som beslutas av årsmöte.

……………………………………………………………………………………….

Stadgar för nedladdning.

– Stadgar (PDF)