En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

STADGAR FÖR KROPPEFJÄLL ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

 • Kroppefjälls älgskötselområde bildades 1996
 • Stadgar utgåva 1 antagen 1996-02-08.
 • Stadgar är gällande för de jaktlag/jakträttshavare som anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.
 • Reviderade 2019-08-29
 • Reviderade 2023-08-24.

Namn, beslutande organ m.m.

§ 1

Älgskötselområdets namn skall vara Kroppefjäll älgskötselområde.

§ 2

Högsta beslutande organ inom älgskötselområdet är årsmötet, extra årsmöte.

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Färgelanda kommun

§ 4

Älgskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 01/07 – 30/06


§ 5 Ändamål
Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning enligt den upprättade älgskötselplanen.

§ 6 Årsmöte

 1. Årsmöte skall hållas årligen i augusti månad innan älgjaktens början och består av ombud från de anslutna jakträttshavarna. 
 2. Varje jaktlag har vid årsmöte en röst för varje: påbörjat 100tal hektar älgareal som jakträttshavaren disponerar inom älgskötselområdet.
 3. Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid årsmötet med yttrande- och förslagsrätt. 
 4. Person som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare, har rätt att närvara vid årsmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör älgskötselområdets älgskötselplan samt vid val av ordförande samt andra ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 5. Motioner till kommande årsmöte skall vara inkomna till styrelsen senast 1 juni.
 6. Omröstning sker öppet. Val skall dock ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.
 7. Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande. Extra årsmöte hålles om styrelsen finner det nödvändigt eller en majoritet av de i älgskötselområdet ingående röstandelarna begär det hos styrelsen.
 8. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte sker genom styrelsens försorg via skrivelse till företrädare för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet senast en månad före mötet. Med kallelsen bifogas möteshandlingar och inkomna motioner med yttrande av styrelsen.
 9. På dagordningen för årsmötet skall förekomma
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Val av två rösträknare att räkna röster vid sluten omröstning.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 • Styrelsens ekonomiska rapport samt fastställande av resultat och balansräkning.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande
 • Val av ledamöter i styrelsen.
 • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 • Val av valberedning, minst tre personer varav en sammankallande.
 • Beslut om inkomna motioner.
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 • Redogörelse för förändringar av älgskötselområdets omfattning.
 • Information om älgskötselplan.
 • Redovisning av felskjutningar och styrelsens beslut om reglering.
 • Beslut om fördelning av de älgar som skall fällas.
 • Beslut om eventuella begränsningar i avskjutningen.
 • Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna (principer).
 • Genomgång och beslut om inventeringar.
 • Beslut om avgifter för täckande av älgskötselområdets kostnader.
 • Övriga frågor.

§ 7 Styrelse

 1. När årsmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför årsmötet ansvarig för sin förvaltning. Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av årsmötet.
 2. Ordföranden väljs för en tid av ett år.
 3. Antalet av årsmötet valda ledamöter skall vara ordförande plus minst 7 ledamöter samt där 3-4 ledamöter väljs för en tid av två år växelvis.
 4. Valbar till styrelse är personer med jakträtt på älg, eller som är medlemmar i jaktlag med jakträtt på älg, inom älgskötselområdet, samt personer som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet, men som inte är jakträttshavare.
 5. Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.
 6. Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare samt eventuella övriga funktionärer.
 7. Det åligger styrelsen

Att fortlöpande föra förteckning över förändringar i fastighetsinnehav samt hålla karta över

älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jakträttshavarnas områden inritade.

Att pröva inkomna ansökningar från jakträttshavare om anslutning till älgskötselområdet.

Att hos länsstyrelsen begära nyregistrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning.

Att årligen och fortlöpande samråda med älgförvaltningsgruppen samt i älgskötselområdet

ingående fastighetsägare och jakträttshavare, i syfte att revidera eller förnya älgskötselplanen,

Att noga följa älgstammens utveckling utifrån faktaunderlag som betesresurser, skador på skog och gröda samt andra förhållanden.

Att informera jakträttshavarna om beslut om älgavskjutning, inklusive utnyttjande av eventuell reservkvot t.ex. för att motverka extraordinära skador på skog och gröda.

Att före varje årsmöte upprätta och inför årsmötet framlägga förslag till avskjutning och regler för jakten (principer).

Att till årsmötet inkomma med förslag till avgifter.

Att till länsstyrelsen fortlöpande och vid jakttidens utgång insända uppgifter om jaktresultat. älgobs och spillningsinventering.

Att till länsstyrelsen vid jakttidens utgång inbetala avgifter för fällda älgar.

Att sammanställa och redovisa inkomna uppgifter från jaktlag ingående i skötselområdet. Uppgifter kan vara inlämnade käkar, vikt, ålder, samrådsblankett och inventeringsuppgifter.

Att redovisa verksamhetsberättelse på årsmöte.
Att lämna förslag på verksamhetsplan och budget till årsmöte.
Att fullfölja uppdrag i övrigt som årsmötet kan besluta.
 

§ 8 Jaktlagens/jakträttshavarnas åligganden.

 1. Jakten inom älgskötselområdet bedrivs av varje jakträttshavare på det jaktområde där denne har jakträtt efter älg. Inom varje jakträttshavares jaktområde skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget älgjaktområde. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för älgskötselområdet skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget.
 2. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande hålla fastighetsförteckning aktuell och senast den 31 december anmäla markinnehav som förändrar registrerad mark i skötselområdet. Förändring av markinnehav som redan finns registrerad inom skötselområdet anmäls senast 31 Maj.
 3. Jaktledare/Jakträttshavare ansvarar för att till styrelsen inge från årsmötet beslutad rapportering. Konsekvens av utebliven rapportering beslutas på årsmötet.
 4. Avgiften för medlemsavgift samt fälld älg skall inbetalas till styrelsen på det sätt som bestäms på årsmötet.

§ 9 Samjakt

Samjakt mellan älgjaktområden är möjligt. Samjakt innebär att samjagande jaktlag kan skjuta tilldelningen på varandras marker. Vid sådan samjakt skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jakträttshavarna på sätt de kommit överens om. 

Vid samjakt skall inrapportering av fällda älgar och älgobs ske enligt tilldelningslistan. 

§ 10 Felskjutning.

Vid fel eller överskjutning skall skriftlig redogörelse vara styrelsen tillhanda senast en månad efter händelsen. Styrelsen fattar beslut om reglering utifrån den skriftliga redogörelsen.
Om felskjutning/överskjutning av styrelsen anses uppsåtlig, upprepas eller redogörelse ej lämnas kan regleringen innebära förverkande av trofé och/eller utebliven tilldelning kommande år. I övrigt regleras tilldelningen så att det aldrig är fördelaktigt att skjuta fel djur.
 

§ 11 Utträde ur älgskötselområde

Jakträttshavare som önskar utträde ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till

styrelsen senast den 31 december.

§ 12 Anslutning till älgskötselområdet

Ny jakträttshavare som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den

31 december, skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 13 Uteslutning ur älgskötselområdet

Årsmöte får besluta om uteslutning av jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av årsmötet fattade beslut.

§14 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av 2 på varandra följande årsmöte eller extra årsmöte. Beslut om ändring är giltigt endast om det erhållit minst hälften av antalet vid årsmöte avgivna röster.

§ 15 Upplösning av älgskötselområdet

Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av årsmöte. 

Om älgskötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar ( 2/3 ) av antalet vid årsmöte avgivna röster.

Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan också fattas på grund av att så många jakträttshavare utträtt ur älgskötselområdet att det inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde.

Bibehållna tillgångar skall förfaras på sätt som beslutas av årsmöte.

……………………………………………………………………………………….

Stadgar för nedladdning.

– Stadgar (PDF)