SAMRÅD

SAMRÅD – INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

Grunder
Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar för att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet. Det arbete som vi lägger ned på att samordna älgförvaltningen tillsammans med berörda jakträttshavare och markägare ska ligga till grund för upprättandet av såväl kortsiktiga som långsiktiga mål vilka presenteras i älgskötselplanen.

Det är ett gemensamt ansvar för markägarna och jägarna att skapa balans mellan viltstammarna och foderutnyttjande. Denna balans är ett viktigt mål för den jakt- och skogspolitik som riksdagen beslutat om. Inriktningen att ställningstagandena förs ut på det lokala planet innebär ett ökat och tydligare ansvar för markägarna och jägarna att målet uppfylls. Ett viktigt led, för att nå detta mål, är att lyssna på er genom ett samråd som sker mellan representanter för markägare och jakträttshavare inom älgskötselområdet. Älgskötselområdet ansvarar för att lokalt samråd årligen kommer till stånd.

Samråd Kroppefjäll älgskötselområde
Kroppefjäll Älgskötselområde består av ca 70 jaktlag. Det finns många olika sätt att genomföra ett samråd men styrelsen vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att förmedla sin åsikt och har därför valt att genomföra samråd genom att skicka ut en enkät till älgskötselområdets alla jaktlag. Det är därför viktigt att ni svarar på denna och skickar tillbaka.

Här kan du ladda ner och fylla i samrådsenkäten på din dator.
Samrådsenkät (skrivbar PDF)

När enkäten är ifylld och påskriven skannas den in och mejlas till:
sekreterare@kroppefjall.org

Eller skickas via post till:
Martina Friberg
Mollbergsvägen 19
464 62 Brålanda

SAMRÅDRESULTAT OCH TRENDER
Här nedan följer samlad information gällande samråd och trender mellan 2019 – 2023.

Ha tålamod, det kan ta några sekunder innan sidan laddat färdigt

OBS! Scrolla utanför tabellen för att komma åt flikar längst ner.