SPILLNINGSINVENTERING

Spillningsinventering för älg
• Spillningsinventering ger ett index på älgpopulationens medeltäthet över en vinter. Med information om antal spillningshögar som en älg producerar i genomsnitt per vinterdygn, kombinerat med studieperiodens längd, kan också älgpopulationens medeltäthet under vintern beräknas.

• Spillningsinventeringen blir ett starkt verktyg om man upprepar den under flera år och därmed kan analysera trender (upp- och nedgångar) i populationen.

• Metoden bygger på att inventerare räknar de spillningshögar som samlats under senaste vintern på objektivt utlagda provytor.

• Spillningsinventeringen är inte som flera andra metoder beroende av goda snöförhållanden.

• Inventeringen bör standardiseras och alla moment kvalitetssäkras.

Länkar till spillningsinventering:

Spillninginventering ÄSO

Inventeringsprotokoll (PDF)
Exempel inventeringsprotokoll (PDF)
Spillningsinventerin information (PDF)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nu finns resultatet av 2024 års spillningsinventering.

Vi ökar antalet inventerade ytor varje år. Mycket bra jobbat!

Trenden är svagt ökande älgstam, men notera att det är väldigt liten skillnad mellan år 20/21 och 23/24. År 20/21 var första året med många inventerade ytor så osäkerheten i den statistiken är mycket stor. Nu har vi fyra raka år med många inventerade ytor så nu börjar det bli bra statistik för att se utvecklingen av antalet älgar.